Statuti Unije europskih konferencija viših redovničkih poglavara (UCESM)

 
English

Statuti Unije europskih konferencija viših redovničkih poglavara (UCESM)

Statuti Unije europskih konferencija viših redovničkih poglavara (UCESM)

I. SVRHA I NARAV

1. Unija Europskih konferencija viših redovničkih poglavara je asocijacija pod vlašću Svet Stolice, preko posredništva CIVCSVA (Kanon 709 Zakonik Kanonskog prava; Pastor Bonus, 109; Mutuae Relationes, 66.). Ona je neprofitna organizacija i može imati neograničeni broj članova.

2. Zadaća UCESMa (usp. Kan 708) je:

 1. poduzimati razmišljanja ii predlagati aktivnost, preko pomoći nacionalnih Konferencija, da se pomogne redovnicima (-ama) i članovima Družbi apostolskog života svjedočiti Evanđelje u kulturnim i socijalno-ekonomskim uvjetima, u svjetlu različitih okolnosti vremena i prostora;
 2. promicati suradnju i uzajamnu pomoć između Konferencija viših redovničkih poglavara (muških i ženskih) u različitim Europskim nacijama, a posebno između tih Konferencija i drugih međunarodnih institucija,
 3. uzgajati nadležnu koordinaciju između tih nacionalnih Konferencija viših redovničkih poglavara i Biskupskih konferencija kao također i s Vijećem Europskih biskupskih konferencija (CCEE) i s Komisijom biskupskih konferencija Europske unije (COMECE) i sa svakim biskupom;
 4. predstavljati članove UCESMa gdje god prisutnost predstavnika Europskih redovničkih zajednica i članova Družbi apostolskog života je željeno ili nužno.


Il. ČLANOVI


3. UCESM otvorena je za sve kanonski utemeljene Konferencije viših redovničkih poglavara Europskih nacija koji su molili za ulazak. Članstvo može također biti završeno tako da se obavijesti Izvršni Odbor.

4. Članstvo u UCESM-u neće priječiti potpunoj autonomiji članova Konferencija viših redovničkih poglavara. Ipak ono uključuje prava I dužnosti opisana u ovim Statutima.

5. UCESM uključuje sljedeća tijela: 

 1. Generalnu skupštinu,
 2. Izvršni odbor, c. Generalno Tajništvo.


III. GENERALNA SKUPŠTINA


6. Generalna skupština sastaje se na redovnu sjednicu barem jedanput u dvije godine. Izvanredna sesija može se održati na zahtjev barem jedne trećine članova Konferencija.

7. § I. Sudionici Generalne skupštine su Predsjednici i Generalni tajnici ( svi su ono moraju biti redovnici ili članovi Družbi apostolskog života) svih Konferencija koji su članovi UCESM-a.

§ II.  Ako viši redovnički poglavari neke zemlje predstavljeni jednom nacionalnom konferencijom, Vice-Predsjednik također će sudjelovati u Generalnoj skupštini.

§ III. Ako Predsjednik ili Vice-Predsjednik spriječen i ne može sudjelovati, on(a) može poslati nadležno opunomoćenog predstavnika koji mora biti član Konferencije koju predstavlja.

8. Na svaku Generalnu skupštinu moraju biti pozvani Apostolski nuncij u mjestu gdje se održava Generalna skupština i predstavnik Kongregacija za ustanove posvećenog života i družbi apostolskog života. Sljedeći također mogu biti pozvani kao gosti:

 1. predstavnik Vijeća Europskih biskupskih konferencija (cf Mutuae Relationes, 65.);
 2. delegati Konferencija viših redovničkih poglavara koje nisu članovi UCESM-a;
 3. predstavnici zemalja koji još nemaju kanonski ustanovljenih Konferencija;
 4. ostali gosti, na inicijativu Izvršnog Odbora.

9. Dnevni red Generalne skupštine bit će određen Izvršnim Odborom poslije savjetovanja s članovima UCESM-a.

10. Taj dnevni red će uključiti:

 1. procjena djelovanja Unije;
 2. opći pregled situacije u Europi, posebno sve na crkvenoj i redovničkoj razinama; i raspravljanje o toj situaciji i proučavanje predložene aktivnosti;
 3. izbor članova Izvršnog Odbora;
 4. moguća priprema dokumenata o redovničkom životu i njegovu poslanju u Europi;
 5. osnutak ili raspuštanje studijskih komisija;
 6. odobravanje financijskog izvješća prošle financijske godine i predloženog budžeta;
 7. bilo koje druge važne stvari.

11. Ako Generalna skupština odluči objaviti deklaraciju ili dokument ili preuzme inicijativu s nakanom da ima značajan utjecaj na život Crkve u Europi ili ima bilo koju vezu ili s religijskim ili s redovničkim životom, ona će se pobrinuti da učini to u jedinstvu s Vijećem Europskih biskupskih konferencija (CCEE) i, možda, sa CIVCSVA-om.

12. Za svako glasovanje koje će se održati na Gen. skupštini samo Predsjednici svakog člana Konferencije i, u slučaju samo jedne nacionalne Konferencije, također Vice-Predsjednik, imaju pravo glasovanja, s nadležnom primjedbom kako je bilo ustanovljeno u br. 7 § III. Gen. Tajnici nemaju prava glasovati.

13. S nadležnom pažnjom prema propisima u br. 16, 28 i 29, sve ostale odluke Gen. Skupštine donose se apsolutnom većinom.


IV. IZVRŠNI ODBOR


14. Izvršni Odbor sastoji se od Predsjednika, Vice-Predsjednika i dvojice savjetnika.  On će se okupljati barem jedanput godišnje.

15. § I. Uloga Izvršnog Odbora je:

 1. biti u kontaktu s događajima u redovničkom životu, pretežno u Europi, na svim razinama, posebno u pitanjima teološkog istraživanja i apostolskog poslanja;
 2. organizirati Gen. Skupštine i učiniti sve neophodne pripreme za njih;
 3. provoditi u život odluke Gen. skupštine;
 4. upravljati fondovima UCESM-a i kontrolirati upravljanje budžetom Unije;
 5. informirati na vrijeme CIVCSVA-u i Vijeće Europskih biskupskih konferencija o dnevnom redu i temi Gen. skupštine i poslati njima zapisnik;
 6. poduzeti sve neophodne korake da se popune slobodna mjesta vodeći računa o rezultatima prethodnih izbora održanih na Gen. skupštini. 

§ II. Što se tiče neke javne izjave koju Izvršni Odbor može smatrati korisnom ili nužnom, on mora uračunati ustanovljeno u br. 11.

16. Predsjednik, Vice-Predsjednik i dva Savjetnika izabiru se dvo-trećom većinom valjanih glasova. Ako ta većina nije dosegnuta u prvih dva turnusa, zahtjeva se treće glasovanje u kojem apsolutna većina je dovoljna. Ako i ova većina nije postignuta, u četvrtom i konačnom glasovanju izbor će pasti na jednoga od dvojice kandidata koji dobio više glasova u trećem glasovanju.

17. § I. Oni se izabiru na period od četiri godine, čak ako u međuvremenu i prestanu biti članove nacionalne Konferencije viših redovničkih poglavara. § Il. Oni mogu biti izabrani na drugi mandat na četiri godine (ali ne i na treći na istu službu) tako dugo dok u vrijeme izbora oni ispunjavaju uvjete stavljene pod br. 18.

18. § I. Sve članove Izvršnog odbora moraju biti članovima nacionalnih Konferencija viših redovničkih poglavara u vremenu izbora. Više od toga Predsjednik i Vice-Predsjednik moraju biti Predsjednici nacionalnih Konferencija u vrijeme kada se održavaju izbori.
§ Il. Službu Vice-Predsjednika može vršiti redovnica ako Predsjednik redovnik i naopako.

19. Predsjednik će:

 1. predstavljati Uniju osobno ili preko delegata;
 2. sazivati i predsjedati Gen. skupštini i Izvršnim Odborom.

20. Vice-Predsjednik će zamijeniti Predsjednika u slučaju slobodnog mjesta ili odsutnosti.


V. GENERALNO TAJNIŠTVO


21. Gen. tajnik bit će postavljen Izvršnim Odborom na period od četiri godine. On(a) može biti ponovno postavljena na druge periode od četiri godine.

22. On(a) dobiva njegov / njezin mandat Izvršnog Odbora i bit će podložna Odboru, posebno Predsjedniku.

23. Dužnosti Gen. tajnice su:

 1. izviještati Gen. skupštinu o radu tajništva;
 2. pripremati susret Izvršnog Odbora, voditi zapisnik i provoditi u život njegove odluke;
 3. osigurati da se dokumenti redovno prosljeđuju Konferencijama;
 4. čuvati Arhivu Unije.

24. Tajništvo će imati svoje sjedište u Bruselu, dok jednodušnim glasom Izvršnog Vijeća ne odluči se drukčije.


VI. BLAGAJNIK


25. Blagajnik bit će postavljen Izvršnim Odborom na četiri godine. On(a) može biti ponovno postavljena na druge periode od četiri godine.

26. Dužnosti Blagajnika su:

 1. upravljati budžetom;
 2. predstaviti dvogodišnji budžet Izvršnom Odboru prije predstavljanja na Gen. skupštini radi njegovog odobrenja u suglasnosti s br. 28; 
 3. izvijestiti o njezinom/njegovom upravljanju Izvršni Odbor jednom godišnje;
 4. izvijestiti o njezinom/njegovom upravljanju Gen. skupštinu predstavljanjem financijskog izvješća na odobrenje.

27. Financije za UCESM će biti osigurane preko članarine, količina koje (svota) će biti izglasana na sesiji Gen. skupštine.

28. Za odobrenje dvogodišnjeg budžeta Gen. skupštinom zahtjeva se dvotrećinska većina.


VII. DRUGI PROPISI


29. Za potvrđivanje ili ispravljanje ovih Statuta zahtjeva se dvotrećinska većina. Takvi Statuti nemaju snage dok ne budu potvrđene CIVCSVA-om.

30. Za sve druge propise nepredviđene ovim Statutima primjedbe mogu biti doneseni općem Crkvenom sudu, posebno kan. 119 i 164-183 Zakonika kanonskog prava.0

Prethodni članak:
Pravilnik povjerenstava HRK
Slijedeći članak:
Početci Konferencije
Povratak na sve članke
 

Najave događanja

 
Studijski dani za početnu formaciju

28. veljače - 23. svibnja 2024.

Stručni skup za djelatnike vjerskih vrtića

2. ožujka 2024. (Zagreb, Vrhovec 29)
Tema: Suodnos duhovnosti, riječi i pokreta
Prijave do: 26. veljače 2024. 

Vijećanje redovničkih odgojitelja

7. - 9. ožujka 2024. (Zagreb, Granešina 3)
Tema: Odgoj za osobno i zajedničko razlučivanje Božje volje u redovničkoj zajednici
Voditelji: s. Stjepanka Stanić MVZ i p. Tvrtko Barun SJ
Prijave do: 7. veljače 2024.

Duhovne vježbe za više redovničke poglavarice

9. - 16. ožujka 2024. (Veli Lošinj, Kaciol 38)
Voditelj: o. Jeronim Adam Marin OSB

Susret sestara koje vrše poslanje unutar samostana

19. - 21. travnja 2024. (Split - Kamen, Sv. Mihovila 43)
Tema: Ususret Svetoj godini - u molitvi, pokori i djelima milosrđa
Voditelj: p. Vatroslav Halambek SJ
Prijave do: 19. ožujka 2024.

Stručni skup za tajnice i ekonome

26. - 28. travnja 2024. (Lužnica, Lužnički odvojak 3)
Voditelji: s. Dijana Mihalj MVZ, prof. Ivan Milotić i p. Siniša Štambuk SJ
Prijave do: 26. ožujka 2024.

Susret sestara s prvim zavjetima

10. - 12. svibnja 2024. (Masna Luka, Park prirode Blidinje, BiH)
Tema: Bogu posvećene osobe i život s medijima
Voditelji: fra Andrija Majić OFM i prof. Danijel Labaš
Prijave do: 10. travnja 2024.

Studijsko-rekreativni dan za redovničke pripravnice

Krk, 23. svibnja 2024.
Prijave do: 23. travnja 2024.

Stručni skup za više redovničke poglavarice

4. - 5. lipnja 2024. (Zagreb, Slavoljuba Bulvana 4)
Tema: Posvećeni život pred izazovima zlostavljanja
Voditelji: s. Dijana Mihalj MVZ, don Đuliano Trdić i don Tomislav Kutleša
Prijave do: 4. svibnja 2024. 

Susret HBK i HRK

Zagreb, 5. lipnja 2024.

Susret poglavarica mjesnih zajednica

7. - 9. lipnja 2024. (Livno - BiH, Savezne Republike Njemačke 5)
Tema: Autoritet u Kristovu duhu
Voditelj: p. Mirko Nikolić SJ
Prijave do: 7. svibnja 2024.

Redovnički dani

Split, 20. - 21. rujna 2024.
Dubrovnik, 21. rujna 2024.
Zagreb, 27. - 28. rujna 2024.
Rijeka, 5. listopada 2024.
Đakovo, 5. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini: pomireni s Bogom i međusobno

Skupština HRK

9. - 10. listopada 2024.

Seminar za medicinske sestre redovnice

Đakovo, 11. - 13. listopada 2024.
Tema: Ususret Svetoj godini - u molitvi, pokori i djelima milosrđa
Voditelj: br. Jakov od Križa (Milić) OCD
Prijave do: 11. rujna 2024.

Izdavaštvo

„Ecclesiae Sponsae Imago“
„Ecclesiae Sponsae Imago“
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Nedjelja Dobroga Pastira 2022.
Vijesti 4 (2023.)
Vijesti 4 (2023.)
Posvećeni život (2020)
Posvećeni život (2020)
Zlatni jubilej naše Konferencije
Zlatni jubilej naše Konferencije
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)
“Njihovo je kraljevstvo nebesko” (radni listovi)

Linkovi